Počet položek: 0 0,00 CZK
miltikashop.cz
autorské šperky a originální dekorace

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky firmy Miluše Těsnohlídková se sídlem Panská 8, 370 01 České Budějovice, identifikační číslo: 6061223, zapsané v OŽU ČB č.j. Ž-01/05/00806 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese  www. miltikashop.cz.

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) firmy Miluše Těsnohlídková, se sídlem Panská 8, 370 01 České Budějovice, identifikační číslo: 60612231, zapsané v OŽU ČB č.j. Ž-01/05/00806 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www. miltikashop.cz. (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6. Obchodní podmínky jsou platné ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy.

 

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží a sledovat stavy svých objednávek (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží také bez registrace, přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.5. Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet a to zejména v případě, že kupující svůj uživatelský účet déle než jeden (1) rok  nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy včetně těchto obchodních podmínek.

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, jeho hlavních vlastností, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, a o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a v případech, kdy je zboží doručováno na Slovensko. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje v objednávce a je mu umožněno opravit případné chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Souhlasím s podmínkami a závazně objednávám“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu, či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy.

3.6. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Obchodní podmínky jsou rovněž přiloženy ke kopii objednávky, kterou kupující obdrží automaticky poté, co objednávku odešle.

3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího písemně či telefonicky o dodatečné potvrzení objednávky.

3.8. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

3.9. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

3.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Potvrzení objednávky je označeno:

- v předmětu emailové zprávy („ Stav Vaší objednávky byl změněn – Potvrzená“),

- v textu emailové zprávy („ Vážený zákazníku, stav Vaší objednávky byl změněn na: Potvrzená) a

- v uživatelském rozhraní registrovaných zákazníků je u příslušné objednávky označení „potvrzená“.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká nejpozději odesláním zboží na adresu kupujícího, o čemž je kupující informován elektronickou poštou. Odeslání objednávky je označeno:

- v předmětu emailové zprávy („Stav Vaší objednávky byl změněn - Odeslána“),

- v textu emailové zprávy („Vážený zákazníku, stav Vaší objednávky byl změněn na: Odeslána) a

- v uživatelském rozhraní registrovaných zákazníků je u příslušné objednávky označení „odeslána“.

3.11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující prodávajícímu uhradit následujícími způsoby:

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce. Platí pouze v případě doručení v ČR a po předchozí dohodě s prodávajícím.

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, číslo účtu je uvedeno v objednávce

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím.

4.3. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná předem, před odesláním zboží kupujícímu, a to do pěti (5) pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. V případě platby na dobírku a v případě bezhotovostní platby vystaví prodávající daňový doklad – fakturu při vyřizování objednávky a zašle doklad v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

5.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl.5.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1  a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu sídla prodávajícího, na adresu elektronické pošty prodávajícího m.tesno@pohoda.com, nebo může kupující informovat o odstoupení od kupní smlouvy prodávajícího telefonicky.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl.5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží musí být prodávajícímu vráceno v původním stavu, nepoškozené a bez známek opotřebení či používání  a, je-li to možné, v původním obalu.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl.5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak.

6.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

6.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

7. Způsob a ceny dopravy pro doručování

– Česká republika

Zboží zasíláme prostřednictvím Zásilkovny.

Doručení na vybrané výdejní místo – bankovním převodem 79 Kč, dobírkou 109 Kč

Doručení na adresu – bankovním převodem 109 Kč, dobírkou 139 Kč

Od 1. 10. 2023 je pozastaveno odesílání objednávek v rámci ČR prostřednictvím České pošty. Pokud však preferujete doručení Českou poštou (doporučený dopis, balík do ruky, balík do ruky, či Balíkovnu), je možné, po předchozí telefonické dohodě, individálně nastavit tento způsob dopravy.

– Slovensko

Zboží zasíláme prostřednictvím České pošty.

Cenný balík – bankovním převodem 260 Kč

 

8. Práva z vadného plnění

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,

- má zboží jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé,

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje.

8.4. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady.

8.5. Ustanovení uvedená v čl.8.2. a v čl.8.3. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující vadu sám způsobil.

8.7. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla.

8.8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností z vadného plnění upravuje reklamační řád prodávajícího, který tvoří přílohu obchodních podmínek.

8.9. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy m.tesno@pohoda.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

9.4. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

9.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9.6. V případě, že mezi prodávajícím a kupujícím dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů online na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

9.7. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.8. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.9. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

10. Doručování

10.1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

10.2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

11. Ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

12.6. Přílohu obchodních podmínek tvoří reklamační řád a vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.7. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Miluše Těsnohlídková, Panská 8, 370 01 České Budějovice, adresa elektronické pošty: m.tesno@pohoda.com. Kontaktní osoba: Miluše Těsnohlídková, telefon: 773 679 067.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 10. 10. 2023 do odvolání.

Přílohy obchodních podmínek:

Reklamace a reklamační řád

Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců, s výjimkami stanovenými zákonem. Prodávající odpovídá za vady zboží po převzetí zboží v záruční době (záruka).

V případě, že zboží má vady, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud

- prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 8.4. obchodních podmínek

- se vada projeví opakovaně

- je vada podstatným porušením kupní smlouvy

- z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího

Kupující má právo odstoupit od smlouvy pokud má zboží podstatnou vadu, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě, při větším počtu vad zboží.

U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Vyskytne-li se u zboží zakoupeného prostřednictvím e-shopu www. miltikashop.cz vada, má kupující právo tuto reklamovat. Reklamaci musí kupující uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění závady. 

Záruka se nevtahuje na:

- opotřebení způsobené běžným užíváním

- poškození v důsledku chybné manipulace

- poškození v důsledku nesprávného, nebo nešetrného používání

- mechanické poškození

- poškození chemikáliemi, potem, slunečním zářením

- poškození v důsledku nesprávné údržby

Mírné odchylky ve velikosti, tvaru, designu, nebo barvě zboží jsou u ručně vyráběných produktů přípustné a nepovažují se za reklamovatelnou vadu.

Údržba zakoupeného zboží – DEKORACE

Zboží je určeno pouze pro použití v interiéru (není-li v popisu uvedeno jinak) a slouží jako dekorace. Při údržbě je třeba postupovat s ohledem na tuto skutečnost. Čistěte pouze navlhčenou textilií, případně se u prodejce informujte o postupu údržby. Při nesprávném postupu údržby a čištění (voda, saponát, drsná houbička apod.) prodejce neručí za případné poškození a změnu stavu produktu a na takto vzniklé vady se záruka nevztahuje.

Údržba zakoupeného zboží – TEXTIL

U všech produktů je přiložena informace o způsobu praní. Na vady vzniklé nesprávným postupem údržby (jiná teplota vody nebo způsob praní než je uveden na přiloženém štítku) se záruka nevztahuje.

Údržba zakoupeného zboží – ŠPERKY

Šperky a bižuterii otírejte pouze suchou, měkkou textilií. Na vady a poškození způsobené jiným postupem čištění se záruka nevztahuje.

V případě reklamace kontaktuje kupující prodávajícího prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky, a po dohodě zašle reklamované zboží na adresu sídla prodávajícího. Reklamované zboží musí být kompletní a ve stavu, v jakém je kupující převzal.  Ke zboží přiloží kupující doklad o koupi a popis závady. Reklamované zboží neposílejte bez předchozí dohody s prodávajícím. Zboží neposílejte na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato.

Reklamace bude vyřízena nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění (obdržení reklamovaného zboží prodávajícím), pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

Reklamace bude vyřízena nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění (obdržení reklamovaného zboží prodávajícím).

Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že prodávající neobdrží veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace, zejména části zboží a doklad o nákupu. Prodávající je v tomto případě povinen vyžádat si od kupujícího chybějící podklady a reklamační lhůta je až do jejich dodání pozastavena.

Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Při uplatnění záruky má kupující právo na bezplatné a řádné odstranění vady, na výměnu vadného zboží, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Pokud toto není možné, bude kupujícímu vrácena kupní cena. V případě poskytnutí slevy, nebo vrácení kupní ceny je kupující povinen sdělit prodávajícímu číslo účtu, na který si přeje částku odeslat.

Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující uplatnit osobně na adrese sídla prodávajícího, telefonicky či elektronickou poštou.

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 28. 2. 2023. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

(V případě, že chcete odstoupit od smlouvy, zkopírujte tento formulář, vyplňte jej a zašlete emailem na adresu m.tesno@pohoda.com , nebo  vytiskněte a zašlete poštou na adresu Miluše Těsnohlídková, Panská 8, 370 01 České Budějovice)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát
Miluše Těsnohlídková, Panská 8, 370 01 České Budějovice

Oznamuji tímto, že odstupuji od kupní smlouvy

na základě objednávky číslo ......................................

ze dne .............................

 

 

Jméno a příjmení kupujícího ..........................................................................

Adresa kupujícího....................................................................................................

Podpis kupujícího ....................................................................................................
(pouze pokud je formulář zaslán poštou)

Datum..........................................