Počet položek: 0 0,00 CZK
miltikashop.cz
autorské šperky a originální dekorace

zpracování osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen:„GDPR”).

1. Správce osobních údajů: 

Miluše Těsnohlídková se sídlem Panská 8, 370 01 České Budějovice

identifikační číslo: 60612231

zápis v OŽU ČB č.j. Ž-01/05/00806

email: m.tesno@pohoda.com

telefon: 773 679 067

(dále jen „správce“)

2. Subjekt údajů.

Za subjekt údajů se považuje fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány. 

(dále jen „subjekt“)

3. Osobní údaje.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

5. Účel zpracování osobních údajů.

Správce zpracovává osobní údaje pro účely plnění smlouvy (dodání zboží), a pro účely nabídky zboží.

V případě uzavření smlouvy správce dále zpracovává osobní údaje dle zvláštních právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví a archivnictví.

Právním titulem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy, oprávněný zájem správce kontaktovat subjekt údajů za účelem zaslání nabídky, a také předpisy v oblasti účetnictví a archivnictví.

6. Zdroje osobních údajů.

Osobní údaje jsou od subjektu získávány na základě zadání objednávky. Osobní údaje v rozsahu emailové adresy jsou od subjektu získávány na základě přihlášení k odběru novinek emailem. Z těchto zdrojů získává správce osobní údaje za účelem za účelem svého oprávněného zájmu, tedy zaslání nabídky.

7. Kategorie zpracovávaných údajů.

Pro účely plnění smlouvy bude správce zpracovávat jméno, příjmení, dodací popř. fakturační adresu, identifikační údaje, emailovou adresu, telefon.

Pro účely zasílání novinek a nabídek bude správce zpracovávat pouze emailovou adresu.

8. Kategorie příjemců osobních údajů (subdodavatelé správce).

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží, služeb a realizaci plateb na základě smlouvy, osoby zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu.

Osobní údaje subjektu mohou být poskytnuty orgánu veřejné moci, např. finančnímu úřadu v rámci kontrolní činnosti.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

9. Doba uchovávání údajů.

Osobní údaje budou uloženy u správce po nezbytnou k výkounu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi subjektem a správcem, a poté po dobu vyžadovanou zvláštními předpisy (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).

Osobní údaje v rozsahu emailové adresy zpracovávané správcem pro účely marketingu, získané na základě souhlasu subjektu (přihlášení k odběru novinek emailem) budou zpracovávány nejdéle 15 let.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže, popř. skartuje.

10. Práva subjektu údajů.

Subjekt má právo:

- na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR

- na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

- na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR

- odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce

- vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR

- na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

Veškerá práva lze uplatnit na emailové adrese správce.

11. Subjekt může podat stížnost k dozorovému úřadu, kterým je Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

12. Správce neprovádí automatizované rozhodování a profilování.

13. Subjekt nemá povinnost poskytnout osobní údaje. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít.

14. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

15. Závěrečná ustanovení.

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřujete svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, popř. Vám zašle novou verzi těchto podmínekVaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.